Ống nhựa và phụ kiện

- Kích thước tới 24 inch
- Nhiệt độ: tới 93oC
- Vật liệu: U-PVC, PVC
- Tiêu chuẩn: DIN, ASTM
- Ứng dụng: Sử dụng cho hóa chất